Ekstra­ordinært årsmøte – Etterstad­kroken garasjelag 2020

Årsmøtet er nå avsluttet. Protokoll kan lastes ned her.

Ekstraordinært årsmøte i Etterstadkroken garasjelag avholdes digitalt fra 4. september 2020 kl. 09.00 til 13. september 2020 kl. 12.00.

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i Etterstadkroken garasjelag. På det ordinære årsmøtet, som ble avholdt digitalt i juli, ble det ikke oppnådd alminnelig flertall i to av sakene, slik vedtektene krever. Det innkalles derfor til nytt årsmøte for å få en avklaring i sakene, hhv. om styrets godtgjørelse for forrige periode og valg av styrets leder.

Ved åpningen av det digitale årsmøtet vil du motta en ny SMS med lenke til den digitale stemmegivningen. Pass på å velge «ekstraordinært årsmøte» ved innlogging.

NB! Styret oppfordrer medlemmene til å ikke stemme blankt i voteringen, slik at det kan oppnås alminnelig flertall for ett av forslagene i hver sak.

Medlemmer som ikke har anledning til å stemme digitalt bes ta kontakt med styret per e-post: styret@ekvel.no.

Til behandling foreligger:

 1. KONSTITUERING

  A) Godkjenning av møteinnkallingen

 2. FORSLAG

  A) Godtgjørelse til styret

  I tillegg til styrets innstilling er det kommet inn to alternative forslag til størrelse på styrets honorar. Alternative forslag, med begrunnelse, kan leses i sin helhet i vedlagte dokumenter og fremgår som forslag til vedtak under votering.

  Styret oppfordrer medlemmene til ikke å stemme blankt i voteringen, slik at det kan oppnås alminnelig flertall for et av forslagene.

  Forslag til vedtak 1 (Styrets innstilling)
  Godtgjørelse til styret foreslås satt til kr. 130.000,-.

  Forslag til vedtak 2 (Alternativt forslag)
  Godtgjørelse til styret foreslås satt til kr. 80.000,-.


  B) Valg av styreleder

  Nominasjon fremgår av forslag til vedtak.

  Til det ordinære årsmøtet var det to nominerte kandidater til styreledervervet. På styremøte 20. august 2020 ble det kommet frem til en felles enighet om styrets arbeidsmetoder fremover. På bakgrunn av denne enigheten meddelte styremedlem Helge Moe Fredriksen at han ikke lenger stiller seg til disposisjon for styreledervervet.

  Årsmøtet skal velge styrets leder, selv om det kun er én nominert kandidat til vervet.

  Forslag til vedtak 1
  Johan Ulleland velges som styrets leder.