Protokollutskrift fram Gamle Oslo Bydelsutvalg

Bydelsutvalget Gamle Oslo
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Platous gate 16
Telefon. 02180
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no
PROTOKOLLUTSKRIFT FRA GAMLE OSLO
BYDELSUTVALG  16.06.2016
BU-sak
113/2016  Sikker skolevei for elever ved nye Brynseng skole (MDG)
Etter dette lyder Bydelsutvalgets vedtak:
• Bydelsutvalget ber trafikkplanseksjonen hos Bymiljøetaten, Utdanningsetaten, Vegvesenet og andre relevante aktører om å gjennomføre en oppdatert analyse av trafikksikkerheten for skoleelever ved den nye Brynseng skole som tar høyde for momentene som er beskrevet i denne saken.
• Bydelsutvalget ber om at det som konsekvens av analysen lages en prioritert plan for trafikksikkerhetstiltak som skal sikre trygg skolevei fra skolestart 2017. Tiltakene kan bl.a. Inkludere de følgende momenter
• Fartsregulerende tiltak langs hele veien Etterstadsletta (punkt 1 i kartet), deriblant fartsdumper og andre fysiske inngrep
• Lysregulering i krysset Etterstadsletta/Etterstadkroken (2)
• Innføre ‘parkering forbudt langs Etterstadkroken
• Avklaring av status på stikkveien (4) som går parallelt med Etterstadkroken (parkeringsareale eller tur- og gangvei)
• Utbedring av krysset mellom Etterstadkroken/stikkveien og utkjøringen fra parkeringshuset under boligsameiet Etterstadkroken (5)
• Få på plass en ordning med skolepatrulje selv før skolen har ‘egne’ eldre elever som kan bidra i samarbeid med eksterne aktører.
• Skille gang/sykkelvei og bilvei i Etterstadkroken, hvor gang/sykkelvei legges nærmest t-banen, (da unngår de gående å krysse utkjøringen fra parkeringshuset) og med støy og steinsprutskjerm mellom gangvei og T bane.»

avdelingsdirektør