Velet har blitt hørt i plan­sak om ny skole

Brynsengfaret skole

I forbindelse med planlagt ny barneskole i Brynsengfaret 8–12 har velet sendt inn bemerkninger knyttet til veistrekningen Etterstadkroken, og de uheldige trafikksituasjoner som vil oppstå i forbindelse med planforslaget. Etter høringsrunden og befaring med Undervisningsbygg ser det ut som velet og garasjelagets bemerkninger har blitt hørt.

På befaringen ble det konstatert at veistrekningen ikke er opparbeidet i henhold til reguleringsplanen. Slik veien fremstår nå er det ikke et sammenhengende turvei og fortau som vist på reguleringsplanen. Veiforbindelsen fremstår som svært usammenhengende og med bruddstykker av gang- og sykkelveier, samt en uoversiktlig blanding av parkeringsplasser og påkjørsler.

Det er spesielt et behov for å få en mer helhetlig å trafikksikker ferdsel for myke trafikanter, gående og syklende, på denne veistrekningen. På bakgrunn av dette ble det under befaringen besluttet at Undervisningsbygg tar initiativ til ny befaring med Bymiljøetaten og Sporveien som eier tilgrensende eiendom og som har planer om å oppgradere Brynseng t-bane stasjon. Dette for å bli enige om hva som bør gjøres med denne offentlige eide veistrekningen.

I høringsdokumentene heter det:

Etterstadkroken vel og Etterstadkroken garasjelag v/OBOS eiendomsforvaltning

Bemerkninger tas til følge. For å minimere bruken av Etterstadkroken som adkomst til flerbrukshallen legges det opp til «parkering forbudt» i snusirkelen ved skolen mot Etterstadkroken utenfor skolens åpningstid. Anleggstrafikken vil i all hovedsak gå via Brynsengfaret. I kontrakts dokumentet vil det stå at all anleggstrafikk skal gå gjennom Brynsengfaret og at adkomst via Etterstadkroken kun skal benyttes i helt spesielle tilfeller. Hvis den skal benyttes skal tillatelse innhentes hos byggherren på forhånd. Fortauet som er planlagt å krysse «bratt oppkjørsel» og som er planlagt som tilknytning av nytt fortau og det allerede etablerte fortauet i området vil bli revurdert i sammenheng med at veistrekningen Etterstadkroken blir vurdert i sin helhet. Vellet vil bli invitert til ådelta i vurderingene.

Plansaken kan du følge her.